Who we are

Our website address is: https://www.gibbsgym.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

TIETOSUOJASELOSTE

KOIRAHUOLTO MINSKIKSEN REKISTERISELOSTE

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Koirahuolto Minskis
Särkiniementie 16 Lt 4, 70700 Kuopio
050 306 3653
koirahuoltominskis@gmail.com

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Koirahuolto Minskis
Minski Räty
Särkiniementie 16 Lt 4, 70700 Kuopio

info@gibbsgym.fi

 1. REKISTERIN NIMI

Koirahuolto Minskiksen asiakasrekisteri

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

 • Asiakkaiden eläinten hieronta- ja muun siihen liittyvän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta
 •  Hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtävät
 •  Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • Asiakkaalle tarkoituksenmukaisten hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen
 • Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen
 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Osarekisterit ovat:

 • Asiakkaan eläimen esitietolomake
 • Hierontakortti
 • Ajanvarausjärjestelmä (internet-pohjainen, järjestelmän toimittajana https://vello.fi/fi )

Esitietolomake sisältää asiakkaan antamat eläimen omistajan nimi-, puhelinnumero-, osoite- ja sähköpostiosoitetiedot, hoidettavan eläimen tiedot (mm. diagnoosi- tai tulosyytiedot, esitiedot saaduista hoidoista ja asiakkaan oman kuvauksen ongelmasta ja nykyisistä oireista, liikuntatottumuksista ja muista harrasteista, tiedot hoitotapahtuman kannalta oleellisista sairauksista ja terveydentilasta) ja asiakkaan antaman suostumuksen tietojen tallentamiseen Koirahuolto Minskiksen rekisteriin ja suostumuksen asiakkaan yhteystietojen käyttöön Koirahuolto Minskiksen ja asiakkaan välisessä markkinoinnissa. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Yritysasiakkaalta kerätään seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

Hierontakortti sisältää eläimen ja omistajan nimet, hoitosuunnitelman ja toteutuneiden hoitojen tiedot sekä käyntipäivämäärän.

Ajanvarausjärjestelmä toimii sekä internet-pohjaisesti www-sivuilla https://vello.fi/koirahuoltominskis/ että manuaalisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, ajanvarauksen päivämäärän, kellonajan, ajanvarauksen keston, varatun hoidon ja sen hinnan ja kenelle aika on varattu sekä varaamispäivän. Varaustapahtuman jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostivahvistuksen varauksesta asiakkaalle ja hoitohenkilölle, jolle aika on varattu.

Manuaalisesti tehty ajanvaraus tallennetaan sekä fyysiseen kalenteriin että internet-pohjaiseen ajanvarausjärjestelmään sisältäen ajanvaraukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat sekä toimittamat (esim. eläimen röntgenkuvat, eläinlääkärin diagnoosit, eläinfysioterapeutin tai eläinosteopaatin antamat ohjeet) tiedot.

Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Vellon kautta tehdyt ajanvaraustiedot.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖN MUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta poissulkien seuraavat kohdat:

 • Viranomaiset: Koirahuolto Minskis voi luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli Koirahuolto Minskis myydään, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Koirahuolto Minskis voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Eläintiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Eläintietoja voidaan luovuttaa:

 • Eläimen omistajan pyynnöstä ja suostumuksella
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa eläimen omistajan kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja omistajan ja/tai haltijan yksilöimälle toiselle eläinterveydenhuollon ammattihenkilölle.
 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Koirahuolto Minskiksen omasta rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Internet-pohjaisen Vello palvelun tarjoaja Bondi Blue Oy käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin Bondi Blue Oy takaa sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin Bondi Blue Oy:nkumppaneista saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos Bondi Blue Oy siirtää tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, he huolehtivat henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

Lisätietoja: https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf

Sähköisessä yhteydenpidossa käytetään Googlen palvelua (Gmail), joka on yhdysvaltalainen yhtiö ja tietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolisiin datakeskuksiin. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield-kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoa: https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja/eläintietoja saa käyttää ainoastaan asianosaisen asiakkaan eläimen hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin asiakkaan suostumuksella.

Henkilö- ja eläintiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Mahdolliset manuaaliset asiakastiedot/eläintiedot säilytetään Minski Rädyn kotona lukollisessa tilassa.

Internet-pohjaiseen ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Koirahuolto Minskiksen ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Lisäksi ajanvarausohjelmaan kirjautumisessa edellytetään käyttäjäkohtaista tunnusta ja salasanaa. Kalenteriohjelman käyttö tallentuu käyttöjärjestelmän lokitietoihin.

Sähköisessä yhteydenpidossa käytetään Googlen palvelua (Gmail), joka on yhdysvaltalainen yhtiö ja tietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolisiin datakeskuksiin. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield-kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoa: https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus: asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Koirahuolto Minskiksen asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

Oikeus tietojen korjaamiseen: Siltä osin kuin asiakas ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Ajanvarausjärjestelmään tallennetut tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä oikaista, muuttaa, täydentää tai poistaa kirjallisella pyynnöllä.

Oikeus tietojen poistamiseen: Asiakasrekisteriin tallennettujen omistajan henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä asiakastietojen säilytysajoista. Esitietolomakkeessa saadut ja hierontakorttiin kerätyt tallennetut eläimen tiedot poistetaan pyynnöstä tai kun eläimen viimeisestä käynnistä Koirahuolto Minskiksessä on kulunut 18 kuukautta.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

Asiakas voi antaa Koirahuolto Minskikselle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§ mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää henkilötietolain 30§ mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Lisätietoja tietosuojasta saat: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää sähköpostilla: info@gibbsgym.fi

Kaikissa tietosuojaa koskevissa pyynnöissä rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.